Novinky

Ve středu 26. 5. 2021 v dopoledních hodinách proběhne na školní zahradě společné focení dětí.

24.05.2021 10:08

Nová výše cen stravného pro děti v MŠ od 1.9.2021

19.05.2021 13:43

Ředitelka MŠ U Pramene 13 rozhodla dle vyhlášky č.107/2005 Sb., přílohy č.2 /finanční limity na nákup potravin/, ve znění pozdějších předpisů, o úpravě cen stravného s platností od 1.9.2021 následovně:


děti do 6 let     
dopolední svačina – 9  Kč
oběd – 22 Kč
odpolední svačina – 8 Kč

Celkem: 39,- Kč

 

děti 7 let /OŠD/
dopolední svačina – 9 Kč
oběd – 25 Kč
odpolední svačina – 8 Kč

Celkem: 42,- Kč

 

Informace k provozu MŠ od pondělí 10.5.2021

06.05.2021 20:02

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 ve znění mimořádného opatření ze dne 6. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinností od 10. května 2021 na území celé České republiky se mění oproti současnému stavu tak, že je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

 • to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry, 
 • při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob
 • povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění

Nové podmínky pro testování dětí / zaměstnanců od 3.5.2021.

30.04.2021 12:44

Novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021:

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování dětí/zaměstnanců MŠ od pondělí 26.4.2021

23.04.2021 13:15

Od pondělí 26.4.2021 bude MŠ /jako všechny ostatní/ testovat testy Singclean. Jde opět o výtěr z přední části nosu, který mají již děti natrénovaný, nově možno i z krku. Postup vyhodnocování testu se nepatrně liší. Se vším vás při pondělním testování seznámí naši zaměstnanci, kteří s vyhodnocováním testů pomáhají.

Odkaz na instruktážní video: www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Děkujeme všem rodičům, kteří spolupracují s MŠ, zvládají testování dětí a přispívají tak k hladkému návratu dětí do škol.

GDPR a testování proti COVID-19

19.04.2021 20:33

V sekci GDPR je vložena nová příloha k seznámení: Povinné informování subjektů údajů (zaměstnanců, dětí, žáků, zákonných zástupců, studentů) ohledně zpracování jejich osobních údajů při testování na COVID-19 ve školách a školských zařízeních.

Otevření MŠ pro děti předškolní /v posledním roce před nástupem do ZŠ/ a děti rodičů IZS

07.04.2021 12:13

Od pondělí 12.4.2021 otevře MŠ svých 5 tříd pro předškoláky a děti rodičů IZS /hasiči, policie, lékaři a zdravot. personál, zaměstnanci Finanční správy, Úřadu práce, ČSSz, sociální pracovníci, pedagogové poskytující prezenční vzdělávání/.

Je nutné své děti k docházce a stravě přihlásit /pokud jste tak již neučinili po telefonickém kontaktu s učitelkami/ do PÁTKU 9.4.2021 12,00 hod. /týká se hlavně zaměstnanců IZS/.

Pro přijetí dětí k docházce bude nutné vždy v pondělí a čtvrtek podstoupit antigenní testování v MŠ. Testování bude probíhat od 7,00 do 8,00 hod. na venkovních terasách každé třídy, Motýlci budou testování v ateliéru - vchod ze zahrady po schodišti, Broučci ve vstupní hale.

Testy budou provádět rodiče dětí za přítomnosti pracovníka MŠ. Test: LEPU RAPID se provádí stěrem z obou nosních dírek, cca 2,5 cm od okraje, poté se 15 minut čeká na vyhodnocení výsledku. Dítě s negativním výsledkem je pak přijato do třídy MŠ. 

 Více informací v mailu a v pondělí při prvním testování. Děkujeme předem za vaši spolupráci.

 

Zkopírováno z manuálů MŠMT:

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

VSTUP DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

S SEBOU DO MŠ:

V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí. Prosíme tedy o:

 • vybavte šatnu náhradním oblečením od ponožek po mikinu
 • dejte do šatny HOLINKY, pláštěnku

 

Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je  dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou. K těmto účelům /viz výše/ doporučujeme rodičům využít informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.

 

Leták k testování pro rodiče:

testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Letáček k testování pro žáky/děti:

testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Odkaz na stránky MŠMT, kde naleznete informace a odpovědi na dotazy:

www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Děkujeme.

 

 

 

 

Prodloužení nouzového stavu

27.03.2021 10:00

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

MŠ zůstává nadále uzavřena.

Školné za měsíc duben bude adekvátně sníženo.

 

Dotazník k prázdninovému provozu MŠ - zjišťování potřeb rodin k zajištění předškolního vzdělávání v době 1.7. - 20.8.2021

26.03.2021 11:04

Na mailové adresy rodičů bude do 31.3.2021 rozeslán dotazník k požadavkům na umístění dětí do náhradní mateřské školy v době letních prázdnin. Pokud vám dotazník na mail do 31.3.2021 nedorazi, kontaktujte prosím ředitelku školy. Bude vám zaslán opětovně.

Prosíme o včasné vyplnění, nejdéle do 30.4.2021.

Nemáte-li možnost vyplnit dotazník on-line, v příloze je papírová verze. Lze vytisknout, vyplnit a pdepsanou dopravit do schránky MŠ, odeslat mailem nebo odevzdat osobně po otevření MŠ, nejdéle do 30.4.2021.

Po tomto datu budou rodičům rozdány přihlášky do jednotlivých MŠ podle požadavků z dotazníků.

Prodloužení uzavření MŠ do 28.3.2021

19.03.2021 14:18

Na základě Usnensení vlády ČR č. 300 ze dne 18.3.2021 dochází ke změně doby účinnosti usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., 2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

zmena-usneseni-0300.pdf

MŠ zůstává tedy nadále uzavřena, do neděle 28.3.2021.

Školné za měsíc březen je stanoveno na částku 0,- Kč.

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v uplynulém roce


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP III ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018191

s odkazen na: www.masrozkvet.cz