Přijímání dětí

  • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v jarním měsíci a vyhlašuje ho Mateřská škola U Pramene ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice v kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérií a podle volné kapacity školy i v průběhu školního roku.
  • Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, které vydá ve správním řízení ředitelka školy.
  • O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy do 30 dnů ode dne přijetí žádosti.
  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Pro děti s povinnou docházkou do MŠ podmínka očkování neplatí.
  • Po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se rodiče dostaví na setkání do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění formuláře: Vstupní charakteristiku dítěte, Přihlášku ke stravování, Evidenční list a dostanou další informace o provozu mateřské školy, domluví si průběh adaptace dítěte v MŠ, způsob docházky a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
  • Přijímány jsou děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí v rejstříku škol.
  • Zápis do MŠ probíhá elektronickou formou na https://zapismscb.c-budejovice.cz/