Přijímání dětí

  • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v jarním měsíci a vyhlašuje ho Mateřská škola U Pramene ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice v kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérií a podle volné kapacity školy i v průběhu školního roku.
  • Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, které vydá ve správním řízení ředitelka školy.
  • O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy do 30 dnů ode dne přijetí žádosti.
  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Pro děti s povinnou docházkou do MŠ podmínka očkování neplatí.
  • Po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se rodiče dostaví na setkání do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění formuláře: Vstupní charakteristiku dítěte, Přihlášku ke stravování, Evidenční list a dostanou další informace o provozu mateřské školy, domluví si průběh adaptace dítěte v MŠ, způsob docházky a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
  • Přijímány jsou děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí v rejstříku škol.
  • Zápis do MŠ probíhá elektronickou formou na https://zapismscb.c-budejovice.cz/

 

 

 

 

 

 

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy

U Pramene České Budějovice se koná

ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2021

MŠ přijímá 33 dětí.

Podrobnější informace o programu školy

a zápisu do MŠ jsou na www.msupramene.cz.

Vlastní zápis probíhá distanční formou.

1/ Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ :

Zákonní zástupci dítěte mají tři možnosti:

a/ vygenerování žádostí z webu - https://zapismscb.c-budejovice.cz

b/ vygenerování žádostí od 5.4.2021 do 30.4.2021 na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1/1, 3. patro, p. L. Baldíková, tel.: 386 801 502, v úředních hodinách pondělí a středa  9-11 hod.  a 13-15 hod.

c/ vygenerování žádosti v ředitelně MŠ v úterý, dne 20.4.2021, v čas. rozmezí 10,00-12,00 a 13,00-16,00 hod. S sebou OP zákon. zástupce, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

2/ Přijímání vyplněných žádostí:

vyplněnou, podepsanou žádost doručte do MŠ ve dnech 3. a 4. května 2021 jednou z níže uvedených variant:

  • Bezkontaktní podání žádostí /PREFERUJEME/: Žádosti lze vhodit do poštovní schránky na brance MŠ, nebo zaslat ideálně do datové schránky MŠ (mthk2xw), mailem s ověřeným el. podpisem (ms_upramene@centrum.cz, !nestačí obyčejný e-mail!) nebo poštou na adresu MŠ, U Pramene 13, Č. Budějovice, 370 06.
  • Osobně: zcela výjimečně lze žádost podat v MŠ osobně, pouze po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou MŠ, v pondělí a úterý 3.5.a 4.5.2021 v době 8,00-12,00 a 13,00-16,00 hod. v ředitelně MŠ. 

K žádosti o přijetí do MŠ je třeba přiložit prostou kopii rodného listu dítěte a potvrzení od dětského lékaře o řádném očkování /je součástí vygenerované přihlášky/.

Den otevřených dveří v MŠ:

Prozatím odložen, sledujte web školy, bude upřesněno.