Přijímání dětí - obecně

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v jarním měsíci a vyhlašuje ho Mateřská škola U Pramene ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice v kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérií a podle volné kapacity školy i v průběhu školního roku.
 • Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, které vydá ve správním řízení ředitelka školy.
 • O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy do 30 dnů ode dne přijetí žádosti.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Pro děti s povinnou docházkou do MŠ podmínka očkování neplatí.
 • Po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se rodiče dostaví na setkání do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění formuláře: Vstupní charakteristiku dítěte, Přihlášku ke stravování, Evidenční list a dostanou další informace o provozu mateřské školy, domluví si průběh adaptace dítěte v MŠ, způsob docházky a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
 • Přijímány jsou děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí v rejstříku škol.
 • Zápis do MŠ probíhá elektronickou formou na https://zapismscb.c-budejovice.cz/

 

2024, Kritéria 2024.docx (20302)

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí pro školní rok 2024/2025 k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy

U Pramene České Budějovice se koná

ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2024

MŠ přijímá 32 dětí.

Podrobnější informace o programu školy

a zápisu do MŠ jsou na www.msupramene.cz

 

1/ Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ :

Zákonní zástupci dítěte mají tři možnosti:

a/ vygenerování žádostí z webu - https://zapismscb.c-budejovice.cz od 5. 4. 2024 do 3. 5. 2024

b/ vygenerování žádostí v období 5. 4. - 3. 5. 2024 na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č.1/1, 3. patro, p. L. Baldíková, tel.: 386 801 510, pouze v úředních hodinách pondělí a středa 9-11 hod. a 13-15 hod.

c/ vygenerování žádostí v ředitelně MŠ ve středu dne 17. 4. 2024, v čas. rozmezí 10,00-12,00 a 13,00-16,00 hod. S sebou OP zákon. zástupce, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

 

2/ Přijímání vyplněných žádostí - vlastní zápis do MŠ:

vyplněnou, podepsanou žádost se všemi přílohami doručte do MŠ ve dnech 6. a 7. května 2024 jednou z níže uvedených variant:

  • Osobní podání ve škole - rodič spolu s dítětem /preferujeme/: V pondělí 6. 5. nebo úterý 7. 5. 2024 v době 8,00 - 12,00 a 13,00 – 16,00 hod. v ředitelně MŠ /sledujte na rozcestníku za brankou MŠ/. Datum odevzdání přihlášky není pro přijetí dítěte rozhodující, rozhodují kritéria přijímacího řízení.

  • Bezkontaktní podání žádostí: Žádosti lze zaslat do datové schránky MŠ (mthk2xw) = soukromé osoby, mailem s ověřeným el. podpisem (ms_upramene@centrum.cz, !nestačí obyčejný e-mail!) nebo poštou, doporučeně na adresu MŠ, U Pramene 13, Č. Budějovice, 370 06 – rozhodující je datum podání na poštu.

K žádosti o přijetí do MŠ je třeba přiložit potvrzení od dětského lékaře o řádném očkování /je součástí vygenerované přihlášky/, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, OP zákonného zástupce, pokud zasíláte žádost poštou, e-mailem, do datové schránky tak přiložte i prostou kopii rodného listu dítěte.

 

Co je dobré vědět

 • Zákonný zástupce vytiskne žádost (nejlépe oboustranně tj. na 1 list) tolikrát, na kolik mateřských škol bude žádost podávat. Nově lze podat žádosti pouze na 3 mateřské školy zřizované MM ČB. Povinnou přílohu stačí vytisknout jednou – tuto přílohu potvrzenou dětským lékařem potom nakopírovat tolikrát, kolik budete podávat žádostí. Originál potvrzení lékaře si uschovejte doma, předáte, až na mateřskou školu, kam se rozhodnete nastoupit, kde získáte rozhodnutí o přijetí.

 • Žádost můžete podat do více mateřských škol /nyní 3 školy/, ale musíte určit pořadí škol. Tím by mělo být zajištěno přijetí dítěte do školy, kterou preferujete. Systém je nastaven tak, že žádosti jsou v přijímacím řízení všech škol rovnocenné bez ohledu na pořadí, které žadatel dané škole přidělil (rozhodujícím je jen splnění kritérií a zisk příslušných bodů).

 • Elektronický systém vygeneruje na základě předem stanovených kritérií počet bodů u každého dítěte. Toto skóre je pro rozhodování ředitelky závazné. Zákonný zástupce bude kontaktován ředitelem školy k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí: mailem (popřípadě SMS zprávou nebo telefonicky - podle toho, jaké spojení uvede v žádosti).

 • Sledujte e-mailovou poštu a na doručenou zprávu reagujte bez zbytečného odkladu (posílá se jako hromadný mail a někdy spadne do nevyžádané pošty – záleží na nastavení vašeho PC – sledujte i tuto poštu!)

 • Po převzetí rozhodnutí o přijetí v mateřské škole bere zákonný zástupce zároveň zpět všechny žádosti, které podal v ostatních mateřských školách a zastavuje tím u nich své probíhající správní řízení. Tyto školy mu pak již žádné rozhodnutí nevydávají!

 • Je tedy důležité, aby se zákonní zástupci nejdříve seznámili s výsledky přijímacího řízení na jimi preferované škole, než přijmou rozhodnutí o přijetí na jiné škole!

 • Pořadí v seznamech se mění v závislosti na počtu zastavovaných řízení. To znamená, že může být nejprve dítě mezi nepřijatými a postupně se dostane již mezi přijaté. Převzetím rozhodnutí o přijetí ve škole, která byla uváděna na druhém a dalším místě se tak zákonní zástupci připraví o šanci k přijetí na jimi preferovanou školu. Zastavením správního řízení by jim tato již pak žádné rozhodnutí nevydala, a to ani v případě, že by je zisk příslušných bodů opravňoval k přijetí!

 • Pokud nebude do 21.5.2024 vydáno rozhodnutí o přijetí, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o nepřijetí. Dne 22. 5. 2024, středa, v rozmezí 10.00 – 12.00 hod. v kanceláři ředitele školy - (v přesném čase dohodnutém po předchozí telefonické domluvě – 387 204 208, 702 018 182)

Den otevřených dveří v MŠ:

Čtvrtek 4. 4. 2024 od 14,30 do 16,30 hod.

 

Seznam přijatých dětí