Otevření MŠ pro děti předškolní /v posledním roce před nástupem do ZŠ/ a děti rodičů IZS

07.04.2021 12:13

Od pondělí 12.4.2021 otevře MŠ svých 5 tříd pro předškoláky a děti rodičů IZS /hasiči, policie, lékaři a zdravot. personál, zaměstnanci Finanční správy, Úřadu práce, ČSSz, sociální pracovníci, pedagogové poskytující prezenční vzdělávání/.

Je nutné své děti k docházce a stravě přihlásit /pokud jste tak již neučinili po telefonickém kontaktu s učitelkami/ do PÁTKU 9.4.2021 12,00 hod. /týká se hlavně zaměstnanců IZS/.

Pro přijetí dětí k docházce bude nutné vždy v pondělí a čtvrtek podstoupit antigenní testování v MŠ. Testování bude probíhat od 7,00 do 8,00 hod. na venkovních terasách každé třídy, Motýlci budou testování v ateliéru - vchod ze zahrady po schodišti, Broučci ve vstupní hale.

Testy budou provádět rodiče dětí za přítomnosti pracovníka MŠ. Test: LEPU RAPID se provádí stěrem z obou nosních dírek, cca 2,5 cm od okraje, poté se 15 minut čeká na vyhodnocení výsledku. Dítě s negativním výsledkem je pak přijato do třídy MŠ. 

 Více informací v mailu a v pondělí při prvním testování. Děkujeme předem za vaši spolupráci.

 

Zkopírováno z manuálů MŠMT:

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

VSTUP DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

S SEBOU DO MŠ:

V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí. Prosíme tedy o:

 • vybavte šatnu náhradním oblečením od ponožek po mikinu
 • dejte do šatny HOLINKY, pláštěnku

 

Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je  dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou. K těmto účelům /viz výše/ doporučujeme rodičům využít informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.

 

Leták k testování pro rodiče:

testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Letáček k testování pro žáky/děti:

testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Odkaz na stránky MŠMT, kde naleznete informace a odpovědi na dotazy:

www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Děkujeme.